Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten 1975 e.V.

hr Untertitel I
 Laarer Heimatlied

Melodie:      Alfred Schürkens
Text:             Käthi Erkens

Wii e Köärke Sonk so kleen, op de Wält so jruet on schön, leggt mi Dörepke, do bön ech deheem. Wat dat Wörtsche „Heimat“ hett, völlt mi Hart heij voller Jlökk, ja mi Dörepke lott ech niimals lang alleen.

Refrain:
Minne Hemmel op de Eärd, es mi Loar so kleen, on vörr jaarnikks op de Wält tuusch ech dat en. All di Hüskes en et Jröön Dat Kapällke kleen, wo di Ladder Pädde hutsche, nää wat es dat schön. Minne Hemmel op de Eärd, es mi Loar so kleen, on ech sägg et allemoale jraad eruut: Ja so lang ech leäv, on mi Hart noch schleet, kritt man mech heij ut dat Dörepke net eruut.

Ene ächte Ladder wett, wo de „Schluet“ von Daach noch leggt. Och der „Riitharrik“ on et „Ladder Brook“. Wo der „Möllerhoaf“ sech vöngt On et „Wie-tepääschke“ kleen, üeverool ömm Loar erömm do es et schön.

Vörr oos Lüü der jröttste Schtoat, es en Loar di Bor-ner Schtroat. Et jefft Boaveloar on Ongeloar. An der Riitharrik en der Dreij Do es Boaveloar vorbeij, wat nou kömmt es Ongeloar, so es dat heij.

Be di Hüskes noij on aat, bloije Blueme on wääst Schlaat, on man klängert och noch vörr de Düer. All di Kenger jruet on kleen, loope uut on loope een, beij der Nabber – so als wüere se deheem.

Wat ene Ladder och net schoijt, es ene dekke Knub-bel Vroijd, on de Wertschaft es dann voll jedoijt. Send di Ladder bejeneen, jonnt se net so flott na-heem on se sägge all, en Loar do es et schön.

Eines Taares mot ech wäch, on ech komm dann nii mier tröök, dänn ech woar en Loar bloos op Besöök. Komm ech an de Hemmelsdüer, schtäll ech mech beij Petrus vüer: wo ech woar do es et schön, dänn ech komm sovort ut Loar.
Krüchtener Heimatlied
Josef Bosch

Schwalmtal du mein Heimatland, in `Krüchten meine Wiege stand. wo wir als Kind froh und frei
die Jugendzeit schnell ging vorbei. Zur Heimat zieht es stets mich hin Hier ist’s, wo ich am liebsten bin.
Oh, du schöne Zeit, wie liegst du so weit.

Refrain:
`Krüchten liegt im Tal der Schwalm Umrahmt von Wäldern, Flur und Halm. Ringsum herrlich Blümlein stehn am Lenkbrooksberg auf den Schleekerhöhen
schön ist obendreinder Ort weil blühen hübsche Mädchen dort. Ja, wer einmal dich hat gesehen
ruft: „ `Krüchten, wie bist du so schön“.

Dort kenn ich jedes „alte Haus“ Sogar im Traum find ich mich aus. Wie lebt sichs da so unbeschwert
Hab so manches Gläschen geleert. Hier hab ich mit so mancher Maid geherzt, gelacht zum Zeitvertreib.
Oh, du schöne Zeit, wie liegst du so weit.

Die Menschen von besonderer Art Sind deftig, mit Humor gepaart So arbeitsam und so gut Voller Frohsinn und Edelmut. Drum, sei’s auch immer hin:
„Bin stolz drauf, dass ich Krüchtner bin!“ Ja, der schönen Zeit, sei dies Glas geweiht.

Oos Älempt
von Karl Heinz Achten
gesungen in Anlehnung an die Melodien:
"Versunken ist die Frühlingszeit ..." von Robert Stolz
"Grüßt mir das blonde Kind vom Rhein" von Mertens Heise (Refrain)


Oos Älempt, dot es e schuen Dorep, woa leäve es der motte weärt. Doa trööfs Dou Lüü noch op de Schtroat, di sägge Dech der Daarestiit. On es et Dech ooch änns neet jood, denk mar an Älempt jeär; et wörrd Dech dann jonts onverhoots.
e jruet Schpier beäter weär.

Refrain:
Lott oss mar lang noch leäve heij jesällich on devrie,
lott oss mar lang noch leäve heij jesällich on devrie

Wea Älempt neet kännt möt sinn Keschtiel on sinne jruete, schtaatse Märet, möt Hanse Hüsske neä-veaan on träkk an der Pestuerschbärich, dea mott mar kiike tösche Schwalem on Beäk bös Överjeväld.
Vüel Boosch möt Häij on Weäch möt Mällem
dot alles hätt oos Älempt.

En Älempt, doa vööl ech mech deheem, woa ech Jott Donk jeboare bönn; doa böös Dou neet sue jonts alleen on häss ´ne jruete Hoop Vröng: Jesang-verrain av Klängerklub, Schötteräij möt Jesällich-keet, Schport on wat et all jäfft de duen
en Vraid on ooch en Leed

Äs ech änns Älempt verloate häbb, moosch lange Tiit on wiit ewäch van Kerek, Kepäll on Lüü sue nätt,
minn Hart dot schtong desägges schtäll. Ech seän mech na minn Ällersch Huus on nan minn Meäd-sche tröök. Wänn op heem aan der Kerektuere jrööst, vööl ech weär et jontse Jlökk.

Minn Modderschproak es Älempter Plott, dot kalle vörr allemoale sier; et klengt sue heemisch , kallt sech flott, on niemes meest dot ärich jeär. On äs ech dann änns schtärve sall, et es dann Härrjotts Wäll;
ech hoap, ech dörrev vertälle dann doaboave noch van oos Älempt.


Möt Tsint Händrik
14.07.2000
(värtände Juli twiedujschend)


Lied von Overhetfeld
Ech hebb Dech jeär!
Theo Coenen
(Quelle: Heimatbuch der Erkelenzer Lande 1953 S. 22)

Min Överjefeld, ech hebb Dech jeär, On heits Do ongendronger Ree'r, Ech nühm Dech mött en alle Welt -Jeär hebb ech Dech, min Överjefeld!

Min Eldersch Hus mött Jahrt on Wej De schöne Bongert -Bleu, on Bey, Dott all bliff ömmer minne Steär - Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min Schul, Dech weht ech jruhten Donk, Bels Ken-gerhart on och Verstonk. Bleev joht doch ömmer dinnen Heär - Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min Jnadkepell hey "an de Hej", Die twelf Apostel drömm op Rej, Ott Klöckske röpt för noh 'e on fehr -
Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min Dorp es riek, min Dorp es reen, Joht send de Lüh, eff jruet eff klehn. Di Kenk de siehn es mech en Ehr - Överjefeld, ech hebb Dech jeär!

Min alles Do, ech hebb Dech jeär, On heits Do ongendronger Ree'r, Ech nühm Dech mött och zonger Jeld - Jeär hebb ech Dech, min Överjefeld!

Anmerkungen:
Wej -Weide, Bleu -Blüte, Bey -Biene, Bels bildest. hey -hier, an de Hej -an der Heide, Rej -Reihe, fehr -fern, zonger -ohneBrempter Heimatlied
Brempt das ist ein schöner Ort, Juppheidu - Jupp-heida Jeder gehet gern nach dort Juppheidi - Heida
Der Weg von Schier der ist famos. Man geht da wie auf lauter Moos. Juppheidi - Juppheida Juppheidi - Heidallala Juppheidi - Juppheida - Juppheidi - Heida.

Eh' man tritt in's Dorfhinein, Juppheidi - Juppheida
Kommt man zur der Brück' von Stein Juppheidi - Heida wo sich dreht das Mühlrad ladet ein zum Wellenbad. Juppheidi - usw.

Und der schöne Marktplatz dort, Juppheidi - Jupp-heida Ist fürwahr ein prächt'ger Ort Juppheidi - Juppheida Und ein Brunnen ist auch da Wasser holt man fern und nah. Juppheidi - usw

Und die Häuser müsst ihr seh'n, Juppheidi - Jupp-heida Eins tut an dem andern steh'n Juppheidi - Heida Ist die Hütte noch so klein vier Familien müs-sen rein Juppheidi - usw

Und ein Schuster wohnet dort Juppheidi - Jupp-heida Doch der klagt in einem fort Juppheidi - Heida Weil der Holzschuh im Gebrauch Und er muss doch leben auch Juppheidi - usw

Und ein Barbier wohnet drin Juppheidi - Juppheida
Der rasiert auch - geht ihr hin Juppheidi - Heida
Kranke Uhren heilet er - und dergleichen Dinge mehr. Juppheidi - usw

Drinnen sind fünf Krämer - Leut' Juppheidi - Jupp-heida Doch die sind nicht ganz erfreut Juppheidi - Heida Weil in Brempt just alt und jung scheut 'ne große Rechnung Juppheidi - usw

Jeden Samstag - Sonntag-Abend Juppheidi - Jupp-heida Jeder Brempter sich dann labet Juppheidi - Heida Auf der Mühl' bei kühlen Trank klebt er fest an der Bank. Juppheidi - usw

66 unter 8 Juppheidi - Juppheida Wird dann feste dort gemacht Juppheidi - Heida Peter Schmitz mit eig'ner Hand malt die Striche an die Wand Juppheidi - usw

Und dann wird zusammen gezählt, Juppheidi - Juppheida Peter Schmitz sich tüchtig quält Juppheidi - Heida Doch die Sache ist nicht groß
viel wird dabei keiner los. Juppheidi -usw

Heimlich schleicht man sich nach Haus' Juppheidi -Juppheida Liebchen macht die Türe auf
Juppheidi - Heida Lieber Mann, du treibst's zu bunt
Hilfst uns alle auf den Hund. Juppheidi -usw

Bald gibt's dort auch Bahnanschluss Juppheidi - Juppheida Brauchst nicht laufen mehr zu Fuss
Juppheidi - Heida Und im Dunkeln tappst du nicht
Taghell macht's elektrisch Licht Juppheidi -usw


Oberkrüchtenlied